Garantijas noteikumi

1. SIA DENTSUPPLY (turpmāk Pārdevējs) juridiskā adrese: Veikala adrese: Rīga, Dārzaugļu iela 1-112, LV-1012, Latvija, veikala iegādātajai precei (turpmāk- Prece) tiek nodrošināta likumā paredzētā preces atbilstība līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Garantija):

 • Ja preci iegādājas Patērētājs (fiziska persona) tad garantija ir spēkā 24 mēnešus (divus gadus) no Preces piegādes datuma saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.
 • Ja Preci iegādājas Juridiska persona (persona, kura iegādājas preci nolūkam, kas ir saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) vai fiziska persona(privātprakse), kura veic saimniecisko darbību un Preci pērk ar mērķi lietot to saimnieciskajā darbībā, un Precei nav aizlieguma to izmantot saimnieciskai vai profesionālai darbībai, tad Pārdevējs nosaka 12 mēnešus Garantiju no Preces piegādes datuma. Šis noteikums nesamazina ražotāja noteikto garantijas termiņu Juridiskām personām, kuru pēc 12 mēnešiem nodrošina Ražotāja vai izplatītāja autorizētais servisa centrs (turpmāk- Serviss).

2. Patērētāja subjektīvais viedoklis par preci, tās īpašībām vai izpildījumu (patika, nepatika) nevar kalpot par pamatu, lai uzskatītu, ka prece neatbilst līguma noteikumiem.
3. Precei var tikt noteikta ražotāja garantija, kas var būt garāka nekā norādīts šajos noteikumos. Izmantojot ražotāja nodrošināto garantiju, jāievēro šie garantijas noteikumi, kā arī ražotāja definētie garantijas spēkā esamības un izmantošanas nosacījumi.

Kad Garantija ir spēkā?
4. Jebkura Garantija ir spēkā tikai tad, ja Pircējs var uzrādīt darījuma apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi), un Pircējs Preci ir lietojis ievērojot Preces lietošanas instrukciju un rīkojies atbilstoši Garantijas noteikumiem.
5. Precēm, kurām Preces lietošanas instrukcijā vai citā pievienotajā dokumentā norādīts, ka Preces uzstādīšanu jāveic profesionālim, Garantija ir spēkā, ja Pircējs var uzrādīt dokumentus, kas apliecina šādas Preces uzstādīšanu ar licencēta servisa vai kvalificēta speciālista starpniecību.
6. Patērētājs var pieteikt prasījumu par līgumam neatbilstošu preci, iesniedzot prasījuma pieteikumu Pārdevējam divas nedēļas laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.
7. Juridiska persona vai saimnieciskās darbības veicējs, var pieteikt garantijas prasījumu 1 nedēļu laikā no dienas, kad atklājis Preces defektu vai bojājumu.
8. Garantija nav attiecināma uz Preces komplektā ietilpstošajiem aksesuāriem (akumulatoriem, baterijām, uzgaļiem, vadiem un tml.), kam ekspluatācijas procesā rodas dabīgais nolietojums vai kuru periodiska nomaiņa paredzēta lietošanas noteikumos vai ir saprātīgi sagaidāma, ņemot vērā preču parasto funkcionalitāti.
9. Garantija nav attiecināma gadījumos, kad Preces bojājums vai defekts radies šādu iemeslu dēļ:

 • Prece ir izmantota citiem mērķiem, nekā paredzējis ražotājs;
 • Beidzies derīguma termiņš, kas norādīts uz Preces iepakojuma vai Precei pievienotas etiķetes;
 • Iestājies dabīgais nolietojums (piemēram, bateriju resurss, akumulatori, vadi, uzgaļu nolietojums);
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša iestrāde, montāža vai uzstādīšana;
 • Neatbilstību rašanās iemesls ir neatbilstoša Preces sagatavošana darbam vai ekspluatācija (tai skaitā mehāniski bojājumi), neievērojot Preces Ražotāja norādes Preces instrukcijā vai Preces aprakstā;
 • Bojājumi no kritieniem, ja vien Preces Ražotājs nav tieši norādījis, ka Prece ir droša pret kritieniem;
 • Veikts nesankcionēts remonts (piemēram, atvērts korpuss, izjauktas Preces detaļas, mehānismi u.tml.), ko Preces ikdienas ekspluatācijā nav paredzēts veikt, un to veikusi persona, kas nav Servisa pārstāvis;
 • Izmantoti nestandarta barošanas bloki, piederumi un rezerves daļas, kā arī izejmateriāli, ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto Preci, un ja tas būs izraisījis šīs preces bojājumus;
 • Nav veikta regulārā servisa apkope (precēm, kam tāda ir nepieciešama);
 • Nav veikta savlaicīga nolietoto elementu nomaiņa, kas izraisījusi turpmākus Preces bojājumus;
 • Prece bijusi pakļauta instrukcijā neparedzētai apkārtējās vides ietekmei (neatbilstoša temperatūra, mitrums, dabas stihijas - zibens, ugunsgrēks, plūdi u.c., un svešu priekšmetu - šķidrumu u.c. objektu, nokļūšanai tās detaļās);
 • Prece tika lietota jau pēc defekta vai bojājuma konstatēšanas un šādas Preces lietošana izraisījusi turpmākus defektus vai bojājumus;
 • Prece ir jebkādā veidā pārveidota

SVARĪGI!

Pirms pārdošanas prece ir vizuāli pārbaudīta pret skrapējumiem, plaisām un citiem vizuāliem defektiem un veikta foto atskaite Dentsupply SIA. Garantija uz vizuāliem defektiem nav spēkā. Kā arī garantija nedarbojas uz restaurācijas instrumentiem un palīgrīkiem.

10. Gadījumos, kad Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta, un, nesaskaņojot ar Pārdevēju vai Servisa pārstāvi, tiek demontēta pirms diagnostikas, un Preces defekta iemeslu nav iespējams noteikt, tad Pārdevējs pieņem, ka defekta rašanās iemesls ir Preces nepareiza uzstādīšana, iebūvēšana, ieklāšana vai lietošana un Garantija tiek atteikta.
11. Gadījumos, kad diagnostikas veikšanas rezultātā tiek konstatēts, ka uz Preces defektiem nav attiecināma Garantija.

Preces nogādāšanas kārtība neatbilstības izvērtēšanai
12. Preces atbilstība līgumam izvērtēšana, Preces diagnostika un remonts tiek nodrošināts ar Ražotāja starpniecību ārpus Latvijas. Pārdevējs nodrošina Preces nosūtīšanu uz Pārdevēja veikalu
13. Preces pieņemšanas punkts, uz kuru Pircējam jānogādā Preci:
Dentsupply SIA veikals, ofiss Veikala adrese: Rīga, Dārzaugļu iela 1-112, LV-1012, Latvija
14.
Lūdzu aizpildiet šo formu un pievienojiet to savam sūtījumam Garantijas pieteikuma forma;
15. Ja Prece ir lielgabarīta vai smagāka par 20 kg, Preces nogādāšanu Servisā vai pie Pārdevēja veic vienojoties ar Pārdevēju – Pircējs par Pārdevēja līdzekļiem.
16. Ja Preci objektīvu iemeslu dēļ (Prece ir uzstādīta, iebūvēta, ieklāta u.tml.) nav iespējams nogādāt uz Pārdevēja veikalu, tad Puses pārrunu ceļā vienojas par diagnostikas veikšanas kārtību.

Preces pieņemšana/nodošana veikalā
17. Nododot Preci Pārdevējam, precei jābūt:

 • Pilnā komplektācijā, kas ir neatņemama sastāvdaļa Preces neatbilstības izvērēšanai. Preces nepilnīga komplektācija var kalpot par iemeslu Preces pieņemšanas atteikumam;
 • Iepakotai, kas ļauj preci droši transportēt uz Servisu, samazinot vizuāla un mehāniska bojājuma iespējas.

18. Nododot Preci Pārdevējam, tiek aizpildīts un abpusēji parakstīts Preces pieņemšanas/nodošanas akts, kurā tiek norādīta infomācija par preci, tās komplektāciju un vizuālo stāvokli tās nodošanas brīdī, kā arī precīzi aprakstīts preces defekts un/vai tā izpausmes.
19. Pārdevējs apņemas novērst Preces neatbilstību vai sniegt citu risinājumu pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 45 dienās.
20. Ja Precei tiek konstatēta ražošanas neatbilstības, tās tiek novērstas (Prece tiek labota) bez atlīdzības.
21. Ja Precei nav iespējams novērst neatbilstības, vai tas nav samērīgi, Pircējam ir tiesības prasīt Preci apmainīt pret tādu pašu preci vai citu preci no Pārdevēja veikalos pieejamā preču sortimenta, piemaksājot cenas starpību, ja tāda izveidojas.
22. Ja Pircējs izvēlējies Preces maiņu, jaunās Preces Garantija ir spēkā no vecās Preces piegādes dienas, to pagarinot par laiku, kas vienāds ar dienu skaitu, kad Pārdevējs pieņēmis Preci no Pircēja līdz dienai, kad Pārdevējs ir nosūtījis paziņojumu Pircējam par Preces saņemšanu.
23. Gadījumā, ja nav iespējams novērst Preces neatbilstības līguma noteikumiem, un Pircējs neizvēlas preču maiņu, tad Pircējs ir tiesīgs pieprasīt atmaksāt par Preci samaksāto naudas summu. Šajā gadījumā Pārdevējs, aprēķinot atmaksājamo naudas summu, saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 28. panta piekto daļu, var ņemt vērā Preces nolietojumu vai labumu, ko Pircējs guvis, lietojot Preci.
24. Pircējam ir pienākums paņemt Preci no Pārdevēja 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preces saņemšanas paziņojumu.

Noderīga informācija klientiem

 1. Ja Precei ir paredzēta ražotāja instrukcija, lūdzam vienmēr iepazīties ar to pirms preces lietošanas. Jā Pircējs nav saņēmis lietošanas instrukciju kopā ar Preci vai e-pastā, nekavējoties informējiet Pārdevēju telefoniski vai e-pastā.
 2. Iegādātās preces jālieto atbilstoši to paredzētajam mērķim, ievērojot lietošanas instrukcijā noteiktās lietošanas un kopšanas prasības. Preces pārmērīga vai intensīva lietošana var paātrināt Preces nolietošanos.
 3. Lai Prece saglabātu savas labās īpašības:
 • Prece jālieto saudzīgi, tam paredzētajam mērķim un apstākļos, kādos Preces lietošanu paredzējis ražotājs;
 • Pircējam jānodrošina atbilstoša preces kopšana un tīrīšana;
 • Ņemot vērā preces funkcionalitāti, Pircējam jānodrošina savlaicīga, ražotāja norādījumiem atbilstoša nolietoto detaļu, elementu vai piederumu nomaiņa pret derīgiem, ja tas nepieciešams;
 • Ja Precei ir paredzēta montāža pašu spēkiem, to jāveic izmantot tikai ražotāja nodrošinātos preces komponentus, stiprinājumus un ražotāja norādītos instrumentus.
 1. Saņemot Preci, vienmēr pārliecinaties vai nav bojāts Preces primārais vai transporta iepakojums. Ja ir manāmas iepakojuma bojājuma pazīmes, Jums ir tiesības nekavējoties atvērt sūtījumu un veikt Preces pārbaudi.
 2. Ja pārbaudes laikā konstatējiet, ka ir Prece cietusi, Jums ir tiesības Preci nepieņemt un atgriezt to Pārdevējam. Šādos gadījumos noteikti sazinieties ar Pārdevēju un informējiet par radušos situāciju.
 3. Jautājumu gadījumā lūdzu vērsties Pārdevēja Klientu apkalpošanas centrā, zvanot uz +371 29790872 vai rakstot uz info@dentsupply.eu
 4. Lai reģistrēt garantijas gadījumu, lūgums aizpildīt Garantijas pieteikuma formu

Jaunumi

Reģistrējieties tagad, lai saņemtu informāciju par jaunumiem un īpašiem mūsu piedāvājumiem.